Система за Oбработка на Формуляри Изпитни Работи и Анкети

През 2008 г. ПСИТ България ООД използва за пръв път електронната си система за оценка на изпитни работи при писмени изпити на студенти.
През 2010 година системата беше успешно използвана за пръв път при проверката и оценяването на Държавните зрелостни изпити на национално ниво – повече от 60,000 изпитни работи, обработени от двама независими проверители всяка за 10 дни. Системата доказа своята ефикасност и приложимост за изпитни сесии на национално ниво.
От тогава системата непрекъснато се развива и усъвършенства.
През 2016 година, след приемане на новия Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) ПСИТ България ООД стартира цялостен ре-инженеринг на системата. Целта е тя да бъде достъпна за всички професионалисти, които провеждат изпити или изследвания и анкети, ориентирани към ръчно попълване на анкетни карти и изпитни свитъци.
От 2017 година системата започна да се популяризира под търговско име СОФИРА.

Мисия

Проверката на знания в различни области на образованието и бизнеса, изследването на обществените нагласи, отношението към социалните явления на отделни групи от обществото, устойчиви модели в търсенето и предлагането на стоки и услуги, поведението на пазара – всичко това неразделна и съществена част от функционирането на социалния организъм.
Нашата мисия въплътена в СОФИРА е да предоставим на обществото технологии и инструменти, които да обхващат всички процеси – от дизайна и макета на анкетната карта / изпитния свитък до представяне и публикуване на резултатите от изпита или изследването в структуриран вид, готов за статистически анализ, обработка и изготвяне на съответните отчети.
СОФИРА е портал, входна точка към системата, която предоставя всички тези услуги от едно място.
СОФИРА е независима от технологията за провеждане на изпита или изследването. Ние предоставяме среда, технология и инструменти за провеждане на изпити и изследвания, базирани на хартиени карти и ръчно попълване, което е неразделна част от проверка грамотността на учениците. Ние предоставяме инструментариум и за онлайн изпити и анкети, при които данните се събират от електронни устройства.
СОФИРА е непрекъснато развиваща се система, която се адаптира към изискванията на пазара, новите технологии и потребности на обществото.