Mаркетингови и социологически проучвания

Проведена Анкета в 177 ЦДГ „Лютиче“ – София

Благодарение на г-жа Калина Кръстева – директор на 177 ДЦГ „Лютиче“ гр. София, проведохме успешно проучване с няколко кратки въпроса. В това проучване устастваха 91 човека.
Тези въпроси са свързани с качеството на учебното заведение и удовлетвореността на родителите и децата от посещението му.
Ето и резултатите от проучването:
1. Моля, посочете кое твърдение се отнася в най-голяма степен до Вас?
2. Какви са Вашите наблюдения върху групата, която посещава детето Ви?
3. Кое от двете твърдения се отнася в най-голяма степен до Вас?
4. Как бихте описали отношението на Вашето дете към децата в детското заведение, коeто посещава?
5. Моля, посочете Вашето семейно положение?
6. Моля, посочете Вашето образование?